Veiklos sritys

Įstaigos veiklos sritys

 1. Įstaiga turi pagrindinę ir nepagrindinę veiklos sritis.
 2. Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – švietimas.
 3. Įstaigos pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas.
 4. įstaigos kitos švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 ..Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.):
  • pagrindinis ugdymas (85.31.10);
  • vidurinis ugdymas (85.31);
  • kitas mokymas (85.5);
  • sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);
  • kultūrinis švietimas (85.52);
  • vairavimo mokyklų veikla (85.53);
  • kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas (85.59);
  • švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60).
 5. Įstaigos nepagrindinė veiklos sritis – kita, ne švietimo veikla.
 6. Įstaigos kitos, ne švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.):
  • vienmečių augalų auginimas (01.1);
  • daugiamečių augalų auginimas (01.2);
  • žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla (01.6);
  • kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse (47.99);
  • kita apgyvendinimo veikla (55.9);
  • pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla (56.2);
  • kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);
  • nuosavo ar nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20).

Pirminis profesinis mokymas skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.

Prašymai mokytis pagal pirminio, tęstinio profesinio mokymo programas yra priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos LAMA BPO bendram priėmimui organizuoti skirtoje sistemoje, kurioje nurodomos priėmimo datos, žingsniai, prašymo pateikimo tvarka.

Profesinis mokymas yra nemokamas, siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją ar jau turintiems vieną kvalifikaciją, įgytą profesinėje arba aukštojoje mokykloje.

Tęstinis profesinis mokymas:

Tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti;

Asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

Asmeniui, baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (arba) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija.

Laikoma, kad asmuo įgijo pirmąją kvalifikaciją, jeigu jis įgijo kvalifikaciją:

 •  turėdamas tik pradinį ar pagrindinį išsilavinimą;
 •  kartu su pagrindiniu išsilavinimu;
 •  kartu su pagrindiniu išsilavinimu ir nuosekliai mokydamasis (arba nenutraukęs mokymosi) įgijo kitą kvalifikaciją kartu su viduriniu išsilavinimu;
 •  kartu su viduriniu išsilavinimu;
 •  turėdamas tik vidurinį išsilavinimą.

Profesinis mokymas yra nemokamas, siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją ar jau turintiems vieną kvalifikaciją, įgytą profesinėje arba aukštojoje mokykloje.

misc-9
misc-12 misc-13 misc-14
misc-15 misc-16 misc-17