Pagalba mokiniui

Socialinė pedagoginė pagalba mokiniui – tai Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos (toliau mokykla) darbuotojų (socialinio pedagogo, grupės vadovo, mokytojo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto ir administracijos) veikla, susijusi su mokinių socialinių bei pedagoginių poreikių tenkinimu, leidžianti padidinti švietimo veiksmingumą.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tikslas – padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, kuri leistų užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymąsi ir mokymąsi mokykloje bei sudarytų prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai bei savarankiškam karjeros planavimui.

Socialinė pedagogė Daiva Mikalauskaitė, el.p. daiva.mikalauskaite@vkpm.lt

 • užtikrinti mokinio saugumą mokykloje;
 • šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
 • sugrąžinti į mokyklą jos nelankančius mokinius;
 • padėti mokiniui adaptuotis mokykloje;
 • teikti mokiniui reikalingas socialines pedagogines paslaugas
 • lygios galimybės – kiekvienam mokiniui laiduojamas pagalbos prieinamumas;
 • visuotinumas – pagalba teikiama visiems mokyklos mokiniams, kuriems jos reikia;
 • kompleksiškumas – pagalba teikiama pagal poreikį kartu su kitomis švietimo sistemos pagalbos mokiniui teikimo formomis (informacine, psichologine, specialiąja pedagogine ir specialiąja pagalba, sveikatos priežiūra mokykloje bei kt.);
 • veiksmingumas – remiamasi profesionalia vadyba, tinkamais ir laiku priimtais sprendimais;
 • individualumas – pagalba teikiama atsižvelgiant į konkretaus mokinio ar konkretaus skyriaus problemas.
 • individualus darbas su mokiniu;
 • darbas su mokinių grupe;
 • darbas su mokinio šeima, jo atstovais pagal įstatymą;
 • darbas su mokyklos bendruomene;
 • darbas su vietos bendruomene;
 • darbas su socialiniais partneriais.
 • konsultavimas;
 • tyrimų organizavimas;
 • socialinių ir gyvenimo įgūdžių formavimas;
 • elgesio korekcija;
 • nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencija;
 • išteklių telkimas socialinių partnerių bendruomenėje paieškai;
 • socialinės pedagoginės pagalbos komandos telkimas mokykloje.
misc-9
misc-12 misc-13 misc-14
misc-15 misc-16 misc-17