„Galimybių mokytis profesinio mokymo programų modulius sudarymas“

Finansuoja ES Naujos kartos Lietuva

Projektas „Galimybių mokytis profesinio mokymo programų modulius sudarymas“

Projekto numeris:10-002-T-0013

Projekto tikslas – užtikrinti bendrojo ugdymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ar vidurinio ugdymo programą, galimybę mokytis pagal jiems aktualius profesinio mokymo programų modulius ir įgyti darbo rinkoje paklausias profesines kompetencijas

Projekto veikla – pirminio profesinio mokymo programų modulių įgyvendinimas

Projekto tikslinė grupė apima mokinius, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ar vidurinio ugdymo programą ir siekia įgyti profesinių kompetencijų. Tikslinės grupės apimtis siekia 32 mokinius iš 4 bendrojo ugdymo įstaigų.

Projekte numatyta, kad tikslinės grupės mokiniai mokysis pagal 5 jų pačių pasirinktus skirtingų švietimo sričių profesinio mokymo programų modulius, kuriuos baigę bendrojo ugdymo įstaigų mokiniai įgys teorinių žinių ir praktinių gebėjimų aktualiose profesinėse srityse ir galės pradėti taikyti įgytas kompetencijas praktikoje (darbinėje / profesinėje veikloje) arba tęsti mokymąsi Vilniaus komunalinių paslaugų mokykloje, kitoje profesinio mokymo įstaigoje arba aukštesnio švietimo lygmens įstaigoje įskaitant įgytas kompetencijas, jeigu jos sutampa su jų pasirinktos programos turiniu.

Mokiniai mokysis pagal šiuos profesinio mokymo modulius: „TR1 kategorijos traktorių vairavimas“ (valstybinis kodas 308111232), „Grafinis dizainas“ (valstybinis kodas 4061323), „Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo)“, (valstybinis kodas 307320074), „Pasirengimas santechniniams darbams, lauko vandentiekio tinklų montavimas ir vamzdynų klojimas“ (valstybinis kodas 3073224), „Pasiruošimas atlikti suvirinimo darbus“ (valstybinis kodas 307150001).

Mokiniai pagerins skaitmeninius įgūdžius orientuotus į skaitmeninių kompetencijų ugdymą bei tobulins kompetencijas, reikalingas žaliajai pertvarkai.

Lygių galimybių užtikrinimo ir nediskriminavimo principas yra integrali projekto dalis. Įgyvendinant projektą ir naudojantis projekto rezultatais bus užkirstas kelias bet kokiai diskriminacijai lyties, rasės, etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, amžiaus, negalios ar seksualinės orientacijos pagrindais. Projektas atitiks prieinamumo visiems reikalavimus, įskaitant individualių mokymosi planų sudarymą, leidžianti individualizuoti mokymosi procesą ir pritaikyti jį prie mokinio galimybių, poreikių ir lūkesčių, taip pat atsižvelgimą į Projekto tikslinės grupės narių, turinčių specialiųjų poreikių sėkmingo įsitraukimo į mokymosi procesą ir efektyvaus bei rezultatyvaus dalyvavimo mokymosi procese, užtikrinimo būtinybę. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų laikymasis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 16 mėnesių (2024 m. kovo mėn. – 2025 m. birželio mėn.)
Projekto finansavimo suma
–11207,61 Eur

misc-9
misc-12 misc-13 misc-14
misc-15 misc-16 misc-17